مجموعه: طراحی شاسی
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 3
فايل ها: 2
فايل ها: 2
فايل ها:
(0 امتيازات)

کتابی در مورد طراحی شاسی و بدنه و دینامیک خودرو

نويسنده رضا جزار
تاريخ 771-07-29
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 15.14 MB
دانلود 172