مجموعه: فیلم های آموزشی matlab
صفحه1 از3
فايل ها:
rar.png 51-حل نمادین معادلات جبری Matlab -Sec 51 -Solving Algebraic Equations Symbolicallyداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.38 MB
دانلود 579
rar.png 50-حل دستگاه معادلات خطی Matlab -Sec 50 -Solving Systems of Linear Equationsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 7.47 MB
دانلود 518
rar.png 49-حل معادلات جبری Matlab -Sec 49 -Solving Algebraic Equationsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 9.93 MB
دانلود 518
rar.png 48-کار با ماتریس ها و جعبه ابزار ریاضی نمادین Matlab -Sec 48 -Working with Matrices and the Symbolic Math Toolboxداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.98 MB
دانلود 369
rar.png 47-نورم ماتریس، مقادیر ویژه ، و چند جمله ای مشخصه Matlab -Sec 47 -Matrix Norm, EigenValues, and the Characteristic Polynomialداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.83 MB
دانلود 353

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.15 MB
دانلود 459
rar.png 45-حل دستگاه معادلات با استفاده از کاهش ردیف به صورت پلکانی Matlab -Sec 45 -Solving A System of Equations using Row Reduced Echelon Formداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.82 MB
دانلود 385
rar.png 44-ترانهاده ماتریس ، عناصر قطری و تجزیه LU Matlab -Sec 44 -Matrix TranspOSf. Diagonal Elements, and LU Decompositionداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.57 MB
دانلود 378
rar.png 43-ایجاد یک ماتریس اصلی Matlab -Sec 43 -Creating an Identity Matrixداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.09 MB
دانلود 283
rar.png 42-به کار گیری توابع ریاضی برای ماتریس ها Matlab -Sec 42 -Apply Mathematical Functions to Matricesداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.62 MB
دانلود 351
rar.png 41-پیوستن ماتریس ها به یکدیگر Matlab -Sec 41 -Joining Matrices Togetherداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.05 MB
دانلود 239
rar.png 40-پیدا کردن طول، حجم ، مجموع ، و تعداد مولفه های یک ماتریس Matlab -Sec 40 -Finding the length, Size, Sum, and Number of Elements in a Matrixداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.38 MB
دانلود 310
rar.png 39-ضرب و تقسیم مولفه به مولفه ماتریس ها Matlab -Sec 39 -Multiplying and Dividing Matrices Element-by-Elementداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.17 MB
دانلود 452
rar.png 38-ضرب ماتریس ها Matlab -Sec 38 -Multiplying Matricesداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.46 MB
دانلود 242
rar.png 37-جمع و تفریق ماتریس ها و ضرب در یک عدد Matlab -Sec 37 -Adding and Subtracting Matrices and Multiplying by a Scalarداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 7.07 MB
دانلود 301
rar.png 52-حل نمادین دستگاه معادلات جبری Matlab -Sec 52 -Solving Systems of Algebraic Equations Symbolicallyداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.94 MB
دانلود 355
rar.png 53-تعریف توابع ریاضی Matlab -Sec 53 -Defining Mathematical Functionsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.7 MB
دانلود 291
rar.png 54-در نظر گرفتن مشتقات در محاسبات Matlab -Sec 54 -Taking Derivatives in Calculusداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.24 MB
دانلود 367
rar.png 55-محاسبه مشتقات در یک نقطه Matlab -Sec 55 -Evaluating Derivatives at a Pointداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.06 MB
دانلود 320
rar.png 56-در نظر گرفتن مشتقات جزئی در محاسبات 56Matlab -Sec 56 -Taking Partial Derivatives in Calculus-داغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.78 MB
دانلود 406
rar.png 57-انتگرال نامعین و معین Matlab -Sec 57 -Indefinite and Definite Integralsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.18 MB
دانلود 310
rar.png 58- در نظر گرفتن حد ها در محاسبات Matlab -Sec 58 -Taking Limits in Calculusداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.47 MB
دانلود 271
rar.png 59-نمودارهای عمومی پراکنده Matlab -Sec 59 -Basic Scatter Plotsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.72 MB
دانلود 261
rar.png 60-رسم نمودارها Matlab -Sec 60 -Plotting Functionsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 8.42 MB
دانلود 551
rar.png 61-تغییر نحوه نمایش نمودار Matlab -Sec 61 -Changing Plot Appearanceداغ
(1 امتياز)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.78 MB
دانلود 389

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.87 MB
دانلود 185
rar.png 34-کار با بردارها با استفاده از جعبه ابزار ریاضی نمادین Matlab -Sec 34 -Working with Vectors using the Symbolic Math Toolboxداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 10.91 MB
دانلود 183
rar.png 33-محاسبه میانگین، میانه ، انحراف معیار داده ها در بردار Matlab -Sec 33 -Calculating Mean, Median, and Standard Deviation of Data in a Vectorداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 4.57 MB
دانلود 449
rar.png 32-ایجاد بردار با مولفه های تصادفی Matlab -Sec 32 -Creating Vectors with Random Elementsداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-04
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 6.76 MB
دانلود 170
rar.png 31-استفاده از توابع ریاضی برای مولفه های یک بردار Matlab -Sec 31 -Applying Math Functions to Elements of a Vectorداغ
(0 امتيازات)

مجموعه تصویری آموزش متلب

تاريخ 771-08-03
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 5.48 MB
دانلود 331