مجموعه: آموزش AutoCad
فايل ها:
(1 امتياز)

فایل های نرم افزار مثال های این مجموعه

تاريخ 1392-11-07
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.77 MB
دانلود 420
(0 امتيازات)

فایل های کاری آموزش اتوکد مکانیکال

تاريخ 771-08-12
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 3.84 MB
دانلود 533
rar.png 01._autocad.mechanical-introduction اتوکد مکانیکال -1-مقدمهداغ
(1 امتياز)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

rar.png 02._autocad.mechanical.getting_started اتوکد مکانیکال -2-شروع و راه اندازی نرم افزارداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه:

1-2-استفاده از STARTUP

2-2-محیط کاری مکانیکال

3-2-منوی کابردی (Application Meun)

rar.png 03._autocad.mechanical-getting_around اتوکد مکانیکال -3-نگاه اجمالیداغ
(1 امتياز)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه:

1-3-فضای کاری

2-3-گزینه های معمول طراحی

3-3-سربرگ Model

4-3-استفاده از واحدها - Imperial

5-3-استفاده از واحدها - Metric

6-3- محدوده ها و زوم

rar.png 04._autocad.mechanical-standards_based_design اتوکد مکانیکال -4-طراحی بر پایه استاندادرد هاداغ
(0 امتيازات)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

1-4-استفاده از استاندارد ها

2-4-فعال کردن و راه اندازی  یک استاندارد

rar.png 05._autocad.mechanical-mechanical_layers__layer_control اتوکد مکانیکال -5-لایه های مکانیکی و کنترل لایه هاداغ
(0 امتيازات)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

1-5-لایه ها

2-5-کنترل لایه ها

rar.png 06._autocad.mechanical-workflows اتوکد مکانیکال -6-جریان کارهاداغ
(0 امتيازات)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

1-6-ساختار اطلاعات در ترسیم ها

2-6-استفاده مجدد از اطلاعات و ویرایش آن ها

3-6-روال کارها و ابزار

rar.png 07._autocad.mechanical-creating_key_geometry اتوکد مکانیکال -7-ایجاد هندسه اصلی و کلیدیداغ
(1 امتياز)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Core Design Tools - Rectangle-1-7
Core Design Tools - Chamfers-2-7
Core Design Tools-Fillets-3-7
Core Design Tools-Hatch-4-7
Core Design Tools-Polylines & Contours-5-7
Power Snaps-6-7
Centerlines-7-7
Construction Lines-8-7
Designing with Lines-9-7
Hatching Breakouts-10-7
Feature Data For Holes & Slots-11-7

rar.png 08._autocad.mechanical-manipulating_geometry اتوکد مکانیکال -8-دستکاری و اداره کردن ترسیمداغ
(2 امتيازات)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Editing Tools - Offsetting Objects-1-8
Editing Tools - Joining Entities-2-8
Editing Tools - Breaking Objects-3-8
Editing Tools - Scaling Objects-4-8
Power Commands - Power Edit-5-8
Power Commands - Power Copy-6-8
Power Commands - Power Recall-7-8
Power Commands - Power View-8-8
Associative Hide - Creating-9-8
Associative Hide - Editing-10-8
Associative Hide - Using Structure part1 -11-8
Associative Hide - Using Structure part2 -12-8

rar.png 09._autocad.mechanical-mechanical_part_generators اتوکد مکانیکال -9-مولد های قطعات مکانیکیداغ
(1 امتياز)

آموزش اتوکد مکانیکال :

ویدئو های موجود در این پوشه:

Standard Parts Library-1-9
Standard Parts Library Favorites-2-9
Ribbons & Menus-3-9
Screw Components-4-9
Screw Templates-5-9
Part Representations-6-9
Leader Notes-7-9
Chains & Belts-8-9
Shaft Generator-9-9

rar.png 10._autocad.mechanical-drawing_sheets اتوکد مکانیکال -10-برگه های ترسیمداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Modelspace Views in Layouts-1-10
DetailViews in Layouts-2-10
Scale Areas in Modelspace-3-10
Creating Viewports from Scale Areas-4-10
Zooming Viewports to Defined Scales-5-10
Plotting from Modelspace-6-10
Scale Overrides-7-10
DetailViews in Modelspace-8-10
Creating Annotation Views-9-10
Editing Annotation Views-10-10
Title Blocks & Borders-11-10
Creating New Layout-12-10
Layouts from Templates-13-10

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 41.86 MB
دانلود 383
rar.png 11._autocad.mechanical-page_setup_manager اتوکد مکانیکال -11-مدیریت نصب صفحاتداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Creating a Page Setup-1-11
Model Tab-Page Setups-2-11
Layouts-Page Setups-3-11
Modifying Page Setups-4-11
Importing Page Setups-5-11

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 14.56 MB
دانلود 254
rar.png 12._autocad.mechanical-viewports اتوکد مکانیکال -12-تنظیمات viewportداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجوددر این پوشه :

Default Viewports-Options-1-12
Scale Areas-2-12
Named Views-3-12
Viewports-Model-4-12
Viewports- Layout-5-12
Polygonal Viewports-6-12
Making Viewports from Objects-7-12

rar.png 13._autocad.mechanical-dimensioning__annotating اتوکد مکانیکال -13-ابعاد و یادداشت هاداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Annotation & Symbols-1-13
Creating Dimensions-2-13
Editing Dimensions-3-13
Hole Charts & Fit Lists-4-13
Editing Hole Charts & Fits Lists-5-13
Revision Lists-6-13

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 21.09 MB
دانلود 210
rar.png 14._autocad.mechanical-boms__parts__balloons اتوکد مکانیکال -14-مواد و Balloon هاداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال :

ویدئو های موجود در این پوشه :

Part References-1-14
Bills Of Materials (BOMs)-2-14
Inserting Parts Lists-3-14
Inserting Parts Lists Using Structure-4-14
Ballooning Parts-5-14

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 15.41 MB
دانلود 230
rar.png 15._autocad.mechanical-leveraging_existing_data اتوکد مکانیکال -15-نفوذ در دیتای موجودداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Removing Mechanical Content-1-15
IGES In-2-15
IGES Out-3-15

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 13.32 MB
دانلود 172
rar.png 16._autocad.mechanical-options_for_the_cad_manager اتوکد مکانیکال -16-تنظیمات مدیریتCADداغ
(0 امتيازات)

آموزش تصویری اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Standards Based Design-1-16
Layer - Text & Symbol Properties part.1 -2-16
Layer - Text & Symbol Properties part.2 -3-16
Annotation Tools-4-16
Component Properties & BOM-5-16
Parts Lists-6-16
Balloons-7-16
Content Libraries part.1 -8-16
Content Libraries part.2 -9-16

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 24.08 MB
دانلود 387
rar.png 17._autocad.mechanical-conclusion اتوکد مکانیکال -17-نتیجه گیریداغ
(0 امتيازات)

آموزش اتوکد مکانیکال

ویدئو های موجود در این پوشه :

Warp Up-1-17

تاريخ 1392-11-01
زبان  انگلیسی
اندازه فايل 2.06 MB
دانلود 156