مجموعه: روش های تولید وکارگاه
تعداد زير مجموعه ها: 3
زير مجموعه ها:
فايل ها: 7
فايل ها: 3
فايل ها: 1
فايل ها:
نويسنده احم مرادی
تاريخ 772-09-06
زبان  فارسی
اندازه فايل 975.44 KB
دانلود 53
(0 امتيازات)
نويسنده نامعلوم
تاريخ 772-08-17
زبان  فارسی
اندازه فايل 175.89 KB
دانلود 55
(0 امتيازات)
نويسنده نامعلوم
تاريخ 772-08-17
زبان  فارسی
اندازه فايل 175.89 KB
دانلود 51
(0 امتيازات)

مربوط به درس روش های تولید

تاريخ 771-09-11
زبان  فارسی
اندازه فايل 9.28 MB
دانلود 127
(0 امتيازات)

آشنایی با نحوه کار دستگاه CNC

تاريخ 771-09-11
زبان  فارسی
اندازه فايل 13.87 MB
دانلود 155
(0 امتيازات)

کلیپ ساخت چرخدنده حلزون در ماشین تراش در کمتراز 2 دقیقه

حجم:6.77 

نويسنده کلیپ ساخت چرخدنده حلزون در ماشین تراش
تاريخ 771-08-07
زبان  فارسی
اندازه فايل 6.78 MB
دانلود 167