جزئيات دانلود

این ساک ورزشی می تواند با استفاده از لامپ UV_C و سیستم فعال سازی اکسیژن O3 وسایل داخل خود را ضد عفونی کند این ساک ورزشی می تواند با استفاده از لامپ UV_C و سیستم فعال سازی اکسیژن O3 وسایل داخل خود را ضد عفونی کند

featured_orange_star.png