جزئيات دانلود

#ایده 86 : ابتکار در طراحی ابزاری برای #کاهش_مصرف #آب در  شیرها ( ایده ای مناسب برای تولید با هزینه ای اندک) #ایده 86 : ابتکار در طراحی ابزاری برای #کاهش_مصرف #آب در شیرها ( ایده ای مناسب برای تولید با هزینه ای اندک)

featured_orange_star.png